dijous, de febrer 09, 2006

Els amagatalls

ERC ha de sumar-se a l'acord de finançament
:
I ho ha de fer, senzillament, perquè és exactament el que es va acordar al Pacte del Tinell, que és el document que ha fet possible, per cert, la reforma de l'Estatut. Com veureu a continuació, l'acord assolit finalment, i que incorpora tots els partits excepte el PP i ERC reproduiex fil per randa els mateixos termes acordats anteriorment per la mateixa ERC que, si vol ser coherent amb el que va acordar anteriorment, no té més remei que acceptar l'acord assolit. Per cert, un acord que permetrà importants avenços en matèria de finançament de les polítiques que més afecten els ciutadans. (Foto: El País)

Sobre l'Agència Tributària de Catalunya

 • Pacte del Tinell: - La Generalitat crearà l’Agència Tributària de Catalunya, que serà la responsable de la recaptació dels impostos propis, cedits i compartits. L’Agència establirà les formes de coordinació i consorciació que calguin amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària....
 • Acord d’Estatut:
  -Disposició Addicional 3a: L’Agència Tributària de Catalunya ha de crear-se, en el termini d’un any, per Llei del Parlament.
  -Art 205 .2. Es constituirà, en el període de dos anys, un consorci o ens equivalent en el que participaran de forma paritària l’Agència Estatal d’Administració Tributària i l’Agència Tributària de Catalunya. El Consorci podrà transformar-se en Administració Tributària de Catalunya.
Sobre la participació en els impostos i capacitat normativa
 • Pacte del Tinell
  -La Generalitat tindrà una participació en percentatges a determinar sobre la totalitat dels impostos pagats pels ciutadans de Catalunya (IRPF, IVA, Societats, Especials i altres). Sobre aquests impostos la Generalitat disposarà de responsabilitat Tributària i capacitat normativa.
 • Acord de l'Estatut
  Disposicions addicionals dotzena bis, dotzena ter, dotzena quater:
  -Més participació en l’IRPF (50%)
  -Més capacitat normativa per l’IRPF.
  -Augment de la cessió, fins el 58% de l’Impost sobre Hidrocarburs, de l’Impost sobre les "Labores" del Tabac, de l’impost sobre l’Alcohol i Begudes Derivades, de l’impost sobre la Cervesa, de l’impost sobre el Vi i Begudes Fermentades, de l’impost sobre Productes Intermediaris.
  -Augment de la cessió de l’IVA, fins el 50%
  -Noves competències normatives sobre l’IVA minorista
Sobre l'equiparació d'ingressos amb el règim foral
 • El Pacte del Tinell diu
  Els ingressos per habitant de de la Generalitat tendiran a equiparar-se progressivament als obtinguts en aplicació dels sistemes de concert i conveni vigents a les comunitats autònomes forals
 • Acord de l'Estatut:
  Art 202.4: D’acord amb l’article 138.2 de la Constitució, el finançament de la Generalitat no ha d’implicar efectes discriminatoris per a Catalunya respecte a la resta de Comunitats Autònomes.....

Sobre la relació ingressos de la Generalitat / nombre d'habitants

 • Pacte del Tinell :
  Els ingressos disponibles per a la Generalitat per la prestació dels seus serveis (...) respondran a un criteri d’igualtat d’ingressos per càpita, rectificats per tres factors (...):
  1) costos diferencials
  2) nivell efectiu de necessitats
  3) factors demogràfics, inclòs el factor migratori. (...)
 • Acord d'Estatut: Article 208. Punt 1: El nivell de recursos financers que disposi la Generalitat per finançar els seus serveis es basarà en criteris de necessitat de despesa i tenint en compte la seva capacitat
  fiscal.
  Article 208. Punt 6: Ha de tenir-se en compte, com a variable bàsica per determinar les necessitats de despesa (...) la població, rectificada pels costos diferencials i pels factors demogràfics. Així mateix han de tenir-se en compte la densitat de població, la població immigrant i la dimensió dels nuclis urbans
  .
Quant a inversió en infrastructures
 • Pacte del Tinell: La inversió en infraestructures de l’Estat a Catalunya es fixarà amb tendència a equiparar-se al percentatge del PIB, tenint en compte la compensació apropiada pels dèficits acumulats. Aquest còmput es realitzarà amb caràcter plurianual. (...) Es crearà una comissió integrada pels representants dels tres nivells de l’administració (...) que programarà la inversió d’infraestructures de Catalunya (...) i vetllarà pel compliment d’aquest acord.
 • Acord de l'Estatut:
  Disposició adicional 6ena: La inversió de l’Estat a Catalunya en Infraestructures, exclòs el Fons de Compensació Interterritorial, s’equipararà a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya en relació amb el producte interior brut de l’Estat per a un període de set anys. Aquestes inversions podran també utilitzar-se per a l’alliberament de peatges o construcció d’autovies alternatives.
  Amb aquesta finalitat es constituirà una comissió, integrada per les administracions estatal, autonòmica i local
  .
En solidaritat
 • Pacte del Tinell: La Generalitat contribuirà a la solidaritat amb les altres comunitats autònomes de l’Estat, de manera que, els diferents serveis prestats per les diferents comunitats autònomes als seus ciutadans puguin assolir nivells similars realitzant un esforç fiscal similar. (...) El resultat dels mecanismes de solidaritat serà revisat quinquenalment per tal de verificar els seus efectes.
 • Acord de l'Estatut:
  Art 208. Punt 3: Els recursos financers que disposi la Generalitat podran ajustar-se perquè el sistema estatal de finançament disposi de recursos suficients per garantir l’anivellament i solidaritat a les altres comunitats autònomes (...) sempre que aportin a terme un eforç fiscal també similar.
  Article 208. Punt 4. El seu resultat s’avaluarà quinquenalment
  .

Aparicions i desaparicions

Mentretant, aquests dies anem coneixent l'aparició d'unes enquestes que l'anterior Govern de CiU havia negat sempre que existissin i que van sevir per preguntar sobre possibles escenaris que la federació nacionalista es plantejava aleshores. Des de saber quin candidat seria millor a Barcelona fins a plantejar-se fins i tot el trencament de la coalició o la política d'aliances. Potser per això tenen Duran tan emprenyat. Un bon pastel. La qüestió és que Artur Mas, Xavier Trias i Felip Puig, que n'eren responsables, callen. (Foto: www.ciu.info)

També desapareixen coses. Per exemple, la documentació relativa a les adjudicacions de la Generalitat convergent a un fill de Jordi Pujol, segons consta en un informe de la Sindicatura de Comptes que ha conegut el Parlament. Diria que el trio citat haurà de donar alguna explicació de l'ús absolutament partidista de les institucions.

Entrevistes d'interès

Aquests dies dos mitjans locals publiquen dues entrevistes recomanables, bo i que molt diferents.

La primera, és la que Mataró Report publica i que és la trasncripció de la conversa que mantingueren Perecoll i Pere Pascual (vegeu foto) amb motiu de l'exposició del primer que va cloure's fa uns dies. L'entrevista és com una mena d'allargament de la mostra. No us ho perdeu.

La segona és una mena de flash que publica el butlletí veïnal La Veu de l'Havana a la companya Leocàdia Bellavista (vegeu la foto, de l'any passat), que demà l'aniré a felicitar pels seus 101 anys, i segur que la trobaré trempada i lúcida com ningú, tal i com la vaig veure unes setmanes en la meva darrera visita i, després, un dia al casal d'avis del barri on passa les tardes guanyant al dòmino. Per molts anys!

Kafka a Zürau - IV

Del veritable adversari et ve un coratge sense límits.

(...)

Els amagatalls són innombrables; la salvació, només una, però de possibilitats de salvació n'hi ha tantes com d'amagatalls.

Hi ha una meta però no un camí; allò que anomenem camí és indecisió

Franz Kafka, Aforismes de Zürau, 23, 26. (Trad. Feliu Formosa) Ed. Arcàdia, Barcelona, 2005, pp. 31, 34. Il·lustració: Jean Ducqoc, Chemin dans la colline (2002).

Publica un comentari a l'entrada