dissabte, de setembre 15, 2007

Nous traspassos

:
Mentre l'esport nacional (català... però en això no som originals) de la lamentació i la rebequeria arriba a rècords insospitats, com fa notar la diputada Lídia Santos, i mentre hi ha qui basa tota la seva estratègia de legitimació remirant tres-cents anys enrera a veure de qui són les àmfores, hi ha qui treballa de valent en el desenvolupament del nou Estatut que ens vam dotar. Més fets i menys xerrameca.
:
Així, dijous passat, el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya van aprovar 5 traspassos i van impulsar la negociació d'altres 4 més, en la reunió de la Comissió Mixta de Transferències Administració de l'Estat-Generalitat de Catalunya, presidida per la ministra d'Administracions Públiques, Elena Salgado.

Els cinc traspassos aprovats suposen un cost efectiu de més de 75,3 milions d'euros, que s'integraran en el finançament de Catalunya. Són l'Hospital Clínic, l'ordenació i gestió del Litoral, la declaració d'utilitat pública, l'assignació de l'ISBN i l'ISSN, i les ajudes comunitàries a organitzacions de pagesos.

Tant el conseller Saura com la ministra Salgado van afegir que el traspàs es completa amb un acord complementari pel qual l'Administració de l'Estat, en concepte d'entrega per una sola vegada, aportarà en cinc anualitats un total de 110 milions d'euros per al sanejament financer i inversions compromeses a l'Hospital Clínic.

Quant a l'acord d'ordenació i gestió del Litoral, suposa el traspàs de determinades funcions que desenvolupa l'Administració de l'Estat en relació amb la gestió i autorització d'instal·lacions de temporada a les platges i al mar territorial, i aquest anirà seguit de l'aprovació aquest any del traspàs de la resta de funcions que, en matèria de gestió del domini públic marítim-terrestre, es preveuen en l'Estatut d'Autonomia.

Respecte a la declaració d'utilitat pública, suposa que la Generalitat assumeix, a partir de l'1 de novembre del 2007, la gestió de la declaració d'utilitat pública de les associacions, federacions i confederacions que desenvolupin majoritàriament les seves funcions a Catalunya, estiguin inscrites en un registre de la seva titularitat i tinguin seu al territori de Catalunya. A més gestionarà la seva revocació i la verificació i sanció de la rendició de comptes de les entitats declarades d'utilitat pública.

D'una altra banda, a partir del pròxim 1 de gener, la Generalitat de Catalunya exercirà funcions en matèria d'assignació, catalogació i informació relacionades amb l'atorgament dels codis internacionals d'identificació de llibres (ISBN) i de publicacions periòdiques (ISSN), d'acord amb les normes de l'Administració de l'Estat en la seva relació amb l'Agència Internacional de l'ISBN i amb el Centre Internacional de l'ISSN. Per dur a terme les esmentades funcions es transfereix a la Generalitat de Catalunya un cost efectiu d'una mica més de 214.000 euros.

Finalment, la Generalitat de Catalunya assumirà determinades funcions que, en matèria de gestió control i pagament de l'ajuda comunitària a les organitzacions de productors d'àmbit superior a Catalunya, desenvolupant l'Administració de l'Estat, amb un cost efectiu de 61.000 euros.

La ministra també va assenyalar que els treballs per al traspàs dels serveis ferroviaris de rodalies de Barcelona ja s'han iniciat en la Ponència celebrada el dia 10 amb la finalitat de complir amb el calendari avançat pel president del Govern en el Debat sobre l'Estat de la Nació.

Així mateix, ha assenyalat que durant la segona quinzena de setembre es reuniran les ponències que iniciaran la negociació dels traspassos del Museu Arqueològic de Tarragona, l'expedició i homologació de títols i estudis estrangers en ensenyament no universitari i Inspecció de Treball.

També en aquesta segona quinzena del mes, se celebraran noves reunions les ponències i grups de treball encarregats de la negociació dels traspassos en matèria de comunicacions electròniques, immigració, i la resta de funcions relatives a l'ordenació i gestió del litoral.

Un altre dels temes, als quals s'ha donat "un fort impuls" segons Salgado és el de la seguretat privada, sobre la qual s'ha arribat a un acord de col·laboració que se signarà en les pròximes setmanes entre el Ministeri de l'Interior i el Departament d'Interior.
:
Font: Generalitat de Catalunya (nota). Foto: Ministeri d'Administracions Públiques (MAP).

:

Publica un comentari a l'entrada